Regulamin sklepu internetowego


§ 1
Postanowienia wstępne


1. Sklep internetowy wycieczkiegipt.pl, dostępny pod adresem internetowym www.wycieczkiegipt.pl, prowadzony jest przez Martina Wangełow prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Haraka Paka Martin Wangełow, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6351842354, REGON 367355730

§ 2
Definicje


1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Haraka Paka Martin Wangełow, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6351842354, REGON 367355730
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wycieczkiegipt.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz usługa inaczej zwana „WYCIECZKA” będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie
usług i umowę o dzieło.


§ 3
Kontakt ze Sklepem


Adres Sprzedawcy: Ul Łączna 84, 40-190, Polska
Adres e-mail Sprzedawcy: wycieczkirezerwacje@gmail.com
Numer telefonu Sprzedawcy: +48 797 719 140
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 93 1140 2004 0000 3402 7670 6901
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 17:00.


§ 4
Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:


- urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
- włączona obsługa plików cookies,,


§ 5
Informacje ogólne


1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu powodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, sumując liczbę osób dorosłych i dzieci w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.


§ 6
Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, wybrać datę wycieczki, liczbę
uczestników i nazwę miasta, z którego będzie odbiór na wycieczkę, a następnie
kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu zamieszkania, wpisać nazwę hotelu, w którym planujemy pobyt;
4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” i zaakceptować regulamin sklepu,
5. wybrać jeden z dostępnych metod płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.


§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności


1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru biletu na
wykupioną usługę:
a. Przesyłka na wskazany w zamówieniu adres e-mail,
b. Odbiór osobisty
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Płatności elektroniczne
c. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayPro Spółka Akcyjna oraz SIX Payment Services (Europe) S.A .
d. płatność gotówką
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
płatności znajdują się na stronach Sklepu.


§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia  Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Bilet zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 48 godzin od opłacenia zamówienia.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Bilet będzie gotowy do odbioru do 48 godzin od opłacenia. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.


§ 9
Polityka zwrotów


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zrealizowanej już wycieczki.
2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
3. Rezygnacja z zakupionej usługi do 48 godzin od jej rozpoczęcia upoważnia do pełnego zwrotu zakupionej usługi.
4. W celu rezygnacji należy przesłać wiadomość e-mail pod adres: wycieczkirezerwacje@gmail.com podając numer zamówienia. Wiadomość musi być wysłana z tego samego adresu e-mail, który został podany podczas składania zamówienia.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
b. jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

§ 10
Czas realizacji

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.


§ 11
Reklamacja i gwarancja


1. Klient ma prawo do składania reklamacji. Reklamacje dotyczyć mogą w szczególności realizacji zamówień oraz zamówionych produktów.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być składane pocztą elektroniczną na adres: wycieczkirezerwacje@gmail.com, podając numer zamówienia, imię i nazwisko osoby składającej zamówienie oraz szczegółowy opis reklamacji.
3. Usługa podlega reklamacji tylko i wyłącznie w przypadku gdy:
a. Zakupiona wycieczka się nie odbędzie;
b. Nie zostanie zrealizowany któryś z wymienionych punktów programu wycieczki.
4. Usługa nie podlega reklamacji gdy:
a. Konsument nie zjawi się o wyznaczonej porze w wyznaczonym miejscu rozpoczęcia
wycieczki;
b. Konsument nie dotrzyma terminów zbiórek ustalonych w trakcie wycieczki;
c. Z przyczyny konsumenta nie zostanie zrealizowany któryś z punktów programu
wycieczki;


§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym


1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osoboweKlienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 13
Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.